UAS INTELLIGENCE SWEDEN
Fotogrammetri / Photogrmmetry

                                             Varför fotogrammetri? /  Why photogrammetry? 


Med hjälp av fotogrammetri tar vi fram uppgifter för att skapa olika analyser enligt era önskemål.

Ex.
area- och volymberäkning
analys av terrängstruktur

Punktmoln
Data från fotogrammetri blir ett moln som består av en stor mängd enskilda punkter.

Från punktmoln till digitala modeller & Ortofoto

Används till:
uppmätning av koordinater och avstånd för
planering av byggnadsarbeten eller dess etapper, material mätning för logistik (förflyttning av material).

3D-modeller för fasad inspektioner mm.


With the help of photogrammetry, we produce data to create different analyzes according to your wishes.

Ex.
area and volume calculation
analysis of terrain structure

Point cloud
Data from photogrammetry becomes a cloud that consists of a large number of individual points.

From point clouds to digital models & Orthophoto

Used for:
measurement of coordinates and distances for
planning of construction work or its stages, material measurement for logistics (movement of materials).

3D models for facade inspections etc.

We perform photogrammetry assignments, point clouds, DEM for forest inventory, building and construction.

Vi utför fotogrammetriuppdrag, punktmoln, DEM för skogsinventering, bygg och anläggning.

Point cloud                                         Dens cloud                                         DEM Digital Elevation Model

Orthomosaic

3D Visualisering